Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ THẺ TÍN DỤNG HÀN QUỐC

-Sự gia tăng ảnh hưởng của chính quyền trong lĩnh vực tài chính được tăng cường dưới chế độ quân sự của tổng thống Park Chung Hee. Việc đổi Luật Ngân Hàng Triều Tiên của du lịch Hàn Quốc năm 1962 đã làm cho chính quyền trở thành cơ quan tối cao thiết lập các chính sách về tiện tệ, hạ cấp Ban Tiền tệ xuống thành một cơ quan chỉ để 'thực hiện chính sách'. Việc sửa đổi này cũng làm tăng cường quyền lực của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đưa Ngân Hàng Triều Tiên vào dưới quyền quản lý của Bộ Tài Chính.-Dưới thời tổng thống Park, các công cụ kiểm soát của những quyền lực về tiền tệ rất hạn chế. Những công cụ kiểm soát tổng quát bị khuyến điểm và làm việc sai chức năng do sự không phát triển của thị trường tiền tệ du lịch hàn quốc giá rẻ và hị trường vốn ,trong khi đó việc sự dụng các công cụ trực tiếp và được chọn lựa lại rất có hiệu quả. Việc kiểm soát các món mợ chính sách và tín dụng nằm ở cốt lõi của các chính sách tài chính của chính quyền, những chính sách này thuyết phục những cơ sở tư nhân tiếp nhận những dự án iều lĩnh, trong khi đó chính quyền cung cấp ứng sự bảo hiểm toàn bộ đối với những lỗ lã có thể xảy ra.

-Sự sắp xếp đó đồng bộ với mục tiêu của chính quyền về sự phát triển kinh tế, theo đó sự phát triển tài chính phải chịu hy sinh. Các doanh nghiệp trở nên lệ thuộc vào những quỹ dài hạn có lãi suất thấp và cơ cấu vốn của họ bị suy thoái. Các ngân hàng thì thiếu sót trong việc đánh giá tín dụng và giám sát các khoản nợ tại tour du lịch hàn quốc .-Kết quả là tỉ lệ giữa các món nợ không trả được với tổng số tài sản của ngân hàng thương mại đã tăng từ 0,5% năm 1962 lên đến 3,43% năm 1979.


-Sau cuộc ám sát tổng thống Park năm 1979, chính quyền Chun Doo Hwan của du lịch hàn quốc đã dọn đường một cách chậm chạp cho việc tự do hóa và quốc tế hóa nền kinh tế. Ngân hàng Triều Tiên liên tục đòi hỏi thêm quyền tự quản từ năm 1980 đến năm 1989, ngân hàng này đã có một đòi hỏi cấp hiết cho việc sửa đổi Luật Ngân Hàng Triều Tiên để đảm bảo sự độc lập cho nó. Năm 1989 một thỏa thuận không chắc chắn được thực hiện giữa Bộ Tài Chính và Ngân Hàng, theo đó các hoạt động phổ biến và các mối quan hệ qua lại của Ngân Hàng được cải tiến để nâng cao sự vận hành tự quản của ngân hàng trung ương này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét